Úterý, 5. prosince 2023

Přehled činnosti Rady Programu EMAS v ČR

Přehled činnosti Rady Programu EMAS v ČR
Usnesením vlády ČR č. 466 ze dne 1. července 1998 schválila vláda ČR Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (dále Program EMAS). Vláda pověřila ministra ?ivotního prostředí zřízením Rady programu EMAS v ČR do 30. listopadu 1998, Agentury programu EMAS do tří měsíců od ustavení Rady, finančním zabezpečením činnosti Rady a Agentury z rozpočtu M?P, a do tří měsíců od ustavení Rady vydáním Pravidel programu EMAS. Vláda ulo?ila ministru průmyslu a obchodu vydat do 3 měsíců od ustavení Rady programu EMAS metodický pokyn pro akreditaci ověřovatelů EMAS; vláda vzala na vědomí, ?e ministr průmyslu a obchodu zřídil Akreditační orgán programu EMAS v oblasti mezinárodní spolupráce a financuje činnost tohoto orgánu z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, ?e náklady na tuto činnost budou hrazeny zájemci o akreditaci. Vláda doporučila členům vlády vyu?ívat Program EMAS v rezortních podpůrných programech týkajících se zejména malých a středních podniků. Dne 27. listopadu 1998 byla na Ministerstvu ?ivotního prostředí zřízena Rada programu EMAS v České republice. Rada programu EMAS je stálý koncepční, řídící a kontrolní orgán Programu EMAS, který pracuje plně v souladu s činností obdobných kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích EU, podle Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93. Předsedou Rady programu EMAS je náměstek ministra ?ivotního prostředí, místopředsedkyní je náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. V Radě programu EMAS jsou zastoupeny M?P, MPO, MZe, MDS, Mzd, MMR, MF, představitelé Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmyslu, ČNB, IPB, České asociace poji??oven, Hospodářské komory, nevládní organizace STU? a ČSOP a zástupci dvou podniků (Barum Otrokovice a Chemické závody Sokolov). Výkonným tajemníkem Rady programu EMAS je Dr. Dagmar Sucharovová (kontaktní tel: 02/6712-2784, fax: 02/6731-0340). Stručně ze zasedání Rady: Ustavující zasedání (27. 11. 1998) Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466 z 1. července 1998 byla ustavena Rada programu EMAS. Předsedou Rady byl jmenován RNDr. Milo? Ku?vart, ministr ?ivotního prostředí, místopředsedou Milada Vlasáková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, tajemníkem RNDr. Dagmar Sucharovová, vedoucí oddělení strategií a sektorové politiky, M?P. Rada vzala na vědomí Statut Rady, Jednací řád Rady, Statut Agentury programu EMAS, Pravidla programu EMAS v ČR, rámcový program zasedání Rady, ustavení Akreditačního orgánu programu EMAS, Metodický pokyn MPA 90-01-98 \"Akreditace environmentálních ověřovatelů\" (MPO-ČIA) na základě postupů plně kompatibilních v EU. Rada ulo?ila předsedovi ustavit Agenturu EMAS; místopředsedovi dohlí?et na dodr?ování v?ech po?adavků, vyplývajících z pověření Českého institutu pro akreditaci výkonem Akreditačního orgánu EMAS, kontrolovat činnost Akreditačního orgánu a informovat Radu o jeho výsledcích na ka?dém zasedání; řediteli ČIA zahájit činnost Akreditačního orgánu v oblasti EMAS; řediteli ČIA informovat o činnosti Akreditačního orgánu na ka?dém zasedání Rady; v?em členům Rady zpracovat připomínky k dokumentům uvedeným v bodě II, hledat mo?nosti k vyu?ití Programu EMAS v rezortních programech, týkajících se podpory zavádění nového systému řízení dle Pravidel EMAS, s důrazem na jeho uplatnění zejména v malých a středních podnicích; tajemníkovi zapracovat připomínky členů Rady k dokumentům uvedeným v bodě II, zabezpečit zveřejnění Pravidel programu EMAS. Druhé zasedání (10. 2. 1999) Rada vzala na vědomí jmenování Ing. Lubomíra Petru?ely, CSc., náměstka ministra ?ivotního prostředí, do funkce předsedy Rady s účinností od 1. února 1999; vyhodnocení připomínkového řízení k materiálům Rady programu EMAS, informaci o výsledcích screeningu Programu EMAS v ČR s Nařízením EHS č. 1836/93, informaci o stavu prací na ustavení Agentury programu EMAS na ČEÚ, informaci o zahájení činnosti Akreditačního orgánu EMAS, informaci o zpřesnění vztahu mezi EMAS a ISO 14000. Rada schválila ve znění připomínek materiály Rady programu EMAS, Pravidla programu EMAS, Statut a Jednací řád Rady, Statut Agentury. Rada ulo?ila předsedovi Rady zabezpečit ustavení Agentury EMAS v souvislosti se schválením činnosti ČEÚ; vedoucímu Agentury programu EMAS seznámit odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty, připravit databáze evidence podniků, které byly certifikovány dle ISO 14001 nebo validovány dle Programu EMAS, zpracovat seznam akreditovaných ověřovatelů, včetně kontaktních adres uchazečů o akreditaci, zpracovat seznam vzdělávacích institucí v oblasti EMAS, vytvořit adresář kompetentních orgánů v členských zemích EU, vytvořit adresář akreditačních orgánů v členských zemích EU; členům Rady - zástupcům ČNB a ČAP podat na 3. zasedání Rady informaci o mo?nosti uplatnění Programu EMAS v přípravě nových produktů finančních institucí; sekretariátu Rady ve spolupráci s ČIA vytvořit podmínky pro realizaci praktické přípravy ověřovatelů stavu ?ivotního prostředí v ČR, ve spolupráci s ČIA podat na 3. zasedání Rady informaci o způsobu a podmínkách registrace zahraničních ověřovatelů, zaslat členům Rady Směrnici SF?P pro čerpání finančních prostředků na rok 1999, podat na 3. zasedání Rady informaci o mo?nostech spolupráce se zeměmi Vy?egrádské dohody v oblasti EMAS. Třetí zasedání (18. 5. 1999) Rada vzala na vědomí informace o činnosti Agentury EMAS, o mechanismu vyu?ití EMAS v rámci bank, o podmínkách a způsobu registrace zahraničních ověřovatelů, o mo?nosti spolupráce se zeměmi Vy?egrádské dohody v oblasti EMAS, o přípravě dvojstranné smlouvy mezi Českou republikou a Francií v oblasti ?ivotního prostředí, o schváleném usnesení vlády z 21. 4. 1999 č. 366 k EMS a přípravě návrhu zákona o investičních pobídkách, o přípravě ekologických kritérií pro banky z hlediska uplatnění EMAS, zpracované odborem ekonomické politiky M?P. Rada schválila kooptaci nového člena Rady - zástupce IPB. Rada ulo?ila předsedovi připravit konkretizaci spolupráce v Programu EMAS se zeměmi Vy?egrádské čtyřky a předat odboru mezinárodních vazeb k rozpracování Deklarace z jednání V4 v oblasti ?ivotního prostředí; ve spolupráci s ČIA předlo?it poradě vedení M?P konkretizaci spolupráce v oblasti EMAS v rámci dvoustranné spolupráce ČR s Francií; sekretariátu Rady projednat s MPO upřesnění mo?ností podpory EMAS pro malé a střední podnikání; ve spolupráci s ČIA zahájit kroky pro urychlení zahájení akreditačního procesu pro ověřovatele EMAS; seznámit členy Rady s novým návrhem Nařízení Rady (EHS) o EMAS a s materiálem k usnesení vlády č. 366/99 k EMS; vedoucímu Agentury seznámit veřejnost s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky ČEÚ a připravit porovnávací analýzu nového návrhu nařízení EU k Programu EMAS ve vztahu k stávajícímu nařízení; členům Rady vyjádřit se k návrhu podmínek a způsobu registrace zahraničních ověřovatelů EMAS. Čtvrté zasedání (28. 9. 1999) Rada vzala na vědomí informace o mo?nosti vyu?ití EMAS v poji??ovnictví, o podmínkách akreditace ověřovatelů stavu ?ivotního prostředí a o podmínkách registrace ověřovatelů, kteří ji? působí na českém trhu, o přípravě setkání ministrů ?ivotního prostředí V 4 v Českém Krumlově ve dnech 8. a 9. 10. 99, o připravovaném projektu EMAS v chemickém průmyslu iniciovaném DG XI, o programu TRH v roce 1999 (garant MPO), jeho přípravě na rok 2000 a o činnosti Agentury EMAS. Rada ulo?ila sekretariátu Rady Programu EMAS zorganizovat a provést nulté jednání s představiteli DG XI a konsultantem EU pro projekt \"International Co-operation Program on the Transfer of EMAS to the Chemical Industry of the Czech Republic\" ve spolupráci se zástupci MPO, Svazu chemického průmyslu, Hospodářské komory a o výsledcích jednání informovat ostatní členy Rady, informovat odbornou veřejnost o činnosti Rady programu EMAS na ENVIBRNO, zpracovat pro členy Rady informaci o výsledcích jednání ministrů ?ivotního prostředí v Českém Krumlově, zabezpečit pro v?echny členy rozeslání materiálu o stavu zavádění EMAS v podnicích, informací o mo?nosti uplatnění EMAS v přípravě nových produktů finančních institucí a metodického pokynu pro akreditaci MPA 90-02-99, připravit ve spolupráci s ČIA soubornou informaci o podmínkách akreditace ověřovatelů, jejich pozici, výhodách a postavení, uspořádat informační seminář pro zástupce poji??oven k problematice zavádění systému EMAS v podnicích, vedoucímu Agentury Programu EMAS pravidelně seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky M?P a ČEÚ. Páté zasedání (15. 6. 2000) Rada vzala na vědomí informace o dosavadních výsledcích programu EMAS v ČR, o stavu akreditačního systému programu EMAS v ČR, o dosavadních výsledcích projektu Phare ?Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu v malých a středních podnicích?, o připravovaném projektu EMAS v chemickém průmyslu iniciovaném DG XI, o náv?těvě komisařky EU pro ?ivotní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmové v ČR, o činnosti Agentury EMAS. Rada schválila kooptaci nového člena Rady ? zástupce Hospodářské Komory. Rada ulo?ila členům Rady ? zástupcům M?P a ČIA zorganizovat pracovní skupinu s cílem o?etřit registraci zahraničních ověřovatelů u ČIA a ověřit mo?nosti finanční podpory pro získání akreditace environmentálního ověřovatele pro EMAS, předsedovi Rady projednat v Radě pro výzkum a vývoj M?P přednostní zařazování projektů souvisejících s EMS, v?em členům Rady podat připomínky k Implementačnímu plánu k Nařízení Rady č. 1836/93 EEC (EC), sekretariátu Rady zabezpečit pro v?echny členy Rady rozeslání nového návrhu nařízení Rady EHS umo?ňujícího dobrovolnou účast organizací Společenství v programu pro eko-management a auditing a zabezpečit rozeslání Zprávy o činnosti ČIA, vedoucímu Agentury EMAS shroma?ďovat informace o systémech registrace v jiných evropských zemích, vypracovat návrh systému registrace pro podniky s validovaným systémem EMAS v ČR a průbě?ně seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky ČEÚ. ?esté zasedání (6.12.2000) Rada vzala na vědomí informace o dosavadních výsledcích programu EMAS v ČR, o stavu akreditačního systému programu EMAS v ČR, zejména o ukončené akreditaci prvního českého environmentálního ověřovatele pro program EMAS a o zabezpečení dohledu nad působením zahraničních ověřovatelů v ČR, dále informace o výsledcích projektu Phare - CZ 9705 05 02 \"Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu v malých a středních podnicích\", o stavu přípravy EMAS II, o postupu prací na zahájení projektu \"Zavádění EMAS v chemickém průmyslu\" a o činnosti Agentury EMAS. Rada schválila závěry Řídícího výboru přijmout výsledky ře?ení projektu Phare CZ 9705 05 02 a doporučila zabezpečit jejich propagaci ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou ČR. Rada ulo?ila v?em členům informovat prostřednictvím Agentury EMAS podniky o tom, ?e v případě validování environmentálního prohlá?ení ověřovatelem ze zahraničí je tento ověřovatel povinen podrobit se dohledu ze strany Českého institutu pro akreditaci (viz MPA 90 02 00), předsedovi Rady projednat v Radě M?P pro výzkum a vývoj přednostní zařazování projektů souvisejících s EMS, vedoucímu Agentury EMAS zajistit umístění \"Manuálu EMAS\" (výstup projektu Phare) na internetové stránce M?P a ČEÚ. Sedmé zasedání (27.6.2001) Rada vzala na vědomí informace o novelizaci Nařízení Rady č.1836/93, o změnách v akreditačním systému v souvislosti s novým nařízením EMAS II, o prvních výsledcích nového projektu ?Zavádění EMAS v chemickém průmyslu ČR?, o zasedání Odpovědných orgánů pro EMAS členských zemí EU v roce 2001, o činnosti Agentury EMAS a o aktuálních problémech registrace, o přípravě odborného ?kolení pro pracovníky ČI?P s ohledem na zapojení ČI?P do procesu registrace podniků a informaci Ing. M. Hájka o problematice ekonomiky ?ivotního prostředí. Rada ulo?ila v?em členům rozpracovat do konce roku 2001 základní dokumenty Národního programu EMAS plně v souladu s novým nařízením č. 761/2001/EC, předsedovi Rady projednat na M?P problematiku potřebnosti nového zákona o EMAS a informovat členy Rady o výsledcích tohoto jednání a s ředitelem ČI?P projednat problematiku společného postupu činnosti Rady programu EMAS a inspekčních orgánů, vedoucímu Agentury EMAS zabezpečovat průbě?ně registraci podniků a seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty a s novými informacemi o programu EMAS. Osmé zasedání (7.12.2001) Rada vzala na vědomí informaci o změnách v akreditačním systému pro Aktualizovaný program EMAS zprávu o průběhu prací na projektu \"Program na podporu EMAS v České republice\" (projekt CHEMAS) Rada schválila plnění úkolů ze 7. zasedání Rady Programu EMAS Aktualizovaný Program EMAS ve znění připomínek postup zapojení ČI?P v programu EMAS kooptaci zástupce SF?P do Rady programu EMAS Rada ulo?ila předsedovi Rady předlo?it k projednání vládě ČR informaci pro členy vlády \"Aktualizovaný program EMAS\" (do 31.3.2002), projednat se SF?P upřesnění poskytování finanční podpory EMS a EMAS a kooptaci zástupce fondu (na úrovni náměstka) do Rady Programu EMAS Agentuře EMAS dopracovat \"Aktualizovaný program EMAS\" jako\"Informaci pro členy vlády s návrhem usnesení\" (iniciativní materiál M?P) a po provedení překladů zaslat členům Rady doporučení Evropské komise Sekretariátu Programu EMAS zabezpečit vnitřní a vněj?í připomínkové řízení k \"Aktualizovanému programu EMAS\" (do 15.3.2002) Deváté zasedání (18.6.2002) Rada vzala na vědomí Informaci o předlo?ení materiálu Národní program zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaný program EMAS) Informaci o změnách v akreditačním systému pro Aktualizovaný program EMAS (metodické pokyny pro akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli) Zprávu o výsledcích projektu Evropské komise \"Program na podporu EMAS v České republice\" (projekt CHEMAS) Informaci o stavu přípravy metodického pokynu pro environmentální mana?erské účetnictví Informaci o aktivitách České republiky v Task Force k BREFu EMS pro IPPC Informaci o 4. zasedání odpovědných orgánů EMAS členských zemí Evropské unie a dal?í informace z EU Informace o přípravě 5. zasedání odpovědných orgánů EMAS - Praha, 22.-24.10.2002 Informaci o čerpání finančních prostředků na podporu zavádění EMAS z programu TRH a SF?P Informaci o přípravě světového summitu o udr?itelném rozvoji v Johannesburgu Rada schválila Plnění úkolů z 8. zasedání Rady Programu EMAS; Aktualizovaná pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaná pravidla); Rada ulo?ila Agentuře Programu EMAS Zaslat členům Rady EMAS Aktualizovaný program EMAS a Aktualizovaná pravidla (do 20.7.2002, resp. po jejich vydání) Připravit materiál pro podzimní zasedání Rady, který bude zaměřen na hodnocení důvodů směřujících k diferenciaci podpory ze SF?P při zavádění EMS a EMAS; Sekretariátu Programu EMAS a členům rady zorganizovat \"kulatý stůl\" k problematice EMAS II a dal?ím dobrovolným dohodám s krajskými úřady. Pro jednání vyu?ít výstupy a zku?enosti ze států EU (do 30.10.2002) Desáté zasedání (9.10.2002) Rada vzala na vědomí Informaci o schváleném aktualizovaném Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaný program EMAS) usnesením vlády ČR č. 651/2002; Informaci o vydání aktualizovaných metodických pokynů pro akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli; Stav přípravy metodického pokynu pro environmentální mana?érské účetnictví s ohledem na stanovisko členů Rady a informaci o zveřejnění pokynu v rámci publikační činnosti M?P; Informaci o přípravě 5. zasedání Odpovědných orgánů EMAS členských zemí EU v Praze, ve dnech 22. - 25. 10. 2002; Informaci o čerpání finančních prostředků na zavádění EMAS ze SF?P a Programu TRH; Informaci o aktuálních projektech, týkajících se zavádění EMAS; Informaci o Světovém summitu o udr?itelném rozvoji v Johannesburgu; Informace o 2. zasedání Pracovní skupiny zemí NATO k zavádění EMS v armádě. Rada schválila Plnění úkolů z 9. zasedání Rady Programu EMAS. Rada ulo?ila Agentuře Programu EMAS Zaslat členům Rady EMAS informaci o průběhu 5. zasedání Odpovědných orgánů EMAS členských zemí EU (do 30.11.2002) Průbě?ně zasílat aktuální informace, související s přípravou Metodického pokynu pro environmentální mana?érské účetnictví, které zveřejní i na internetových stránkách (průbě?ně, nejpozději do 31.12.2002); dopracovat změnu v poskytování dotací na zavádění EMAS ze SF?P v pracovní skupině slo?ené ze zástupců SF?P (Ing. I. ?tríchlová), MPO (Ing. L. ?paček,CSc.) a Agentury (Ing. Rů?ička) (do 31.10.2002). Sekretariátu Programu EMAS zabezpečit kooptaci nového člena rady Programu EMAS za Ministerstvo obrany. Rada doporučila Předsedovy Rady Programu EMAS prosadit změnu v systému poskytování dotací pro zavádění environmentálních systémů řízení z programu 5.2. Přílohy č. 1 k Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ?ivotního prostředí. Zdroj: ČEÚ
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů