zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zavádění EMS do podniku

22.07.2004
EMS
Zavádění EMS do podniku
Systém environmentálního řízení (EMS - Environmental Management System) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání

Ing. Radka Křivánková

Systém environmentálního řízení (EMS - Environmental Management System) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Tyto systémy představují aktivní postoj podniku k neustálému sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých výrobních činností na životní prostředí. Přispívají tak k neustálému zlepšování „environmentálního chování“ podniku.

EMS je obecné označení pro jakýkoli systém řízení, zaměřený na ochranu životního prostředí. Systém environmentálního řízení lze uplatňovat dvěma způsoby.

Prvním způsobem je podle norem ISO řady 14000. Normy řady ISO 14000 představují celosvětově transparentní normativní dokumenty. Směrodatná pro zavedení a certifikaci  EMS je zejména norma ISO 14001. Druhým způsobem uplatňování EMS je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, tj. Programu EMAS (Eco-Management and Audit Schneme), po revizi č. 761/2001 – EMAS II.

Systémy environmentálního managementu jsou častěji zaváděny podle norem ČSN EN ISO 14000. Již výrazně méně jsou zastoupeny systémy EMAS dle Nařízení EU. Z pohledu organizací zavádějících systém environmentálního managementu spočívá největší odlišnost EMAS oproti EMS v závazku informovat veřejnost o vlivech organizace na životní prostředí.

Zavedení ISO 14000 nebo EMAS znamená pro podnik:

–       zpracovat politiku životního prostředí podniku;

–       zavést, stanovit, vytvářet a zhodnotit profil podniku z hlediska životního prostředí;

–       vytvořit a zavést na základě výsledků tohoto zhodnocení program podniku a systém řízení výroby z hlediska ochrany životního prostředí aplikovatelný na všechny činnosti podniku;

–       zajistit vypracování auditu ochrany životního prostředí buď auditory podniku nebo externími subjekty;

–       stanovit cíle na nejvyšší odpovídající úrovni řízení, které by směřovaly k trvalému zlepšování chování k životnímu prostředí;

–       v případě zavedení EMAS je nezbytné být v úplném souladu s příslušnou legislativou;

–       v případě zavedení EMAS připravit prohlášení o stavu životního prostředí specifické pro každou podnikatelskou jednotku, ve které se prováděl audit;

–       v případě zavedeného EMAS akreditovaný ověřovatel pro oblast životního prostředí ověří (validuje) politiku, program, systém řízení, postupy zhodnocení nebo audit a prohlášení o stavu životního prostředí, aby prokázal, že splňují odpovídající požadavky Programu EMAS;

–       v případě ISO 14000 poskytnout Agentuře EMAS informaci o certifikaci environmentálního sytému řízení, v případě EMAS poskytnout Agentuře prohlášení o stavu životního prostředí ověřené akreditovaným ověřovatelem a zaregistrovat se u ní;

–       v případě EMAS zpřístupnit veřejnosti ověřené prohlášení o stavu životního prostředí.

Výchozí pozici podniku před vlastním zaváděním EMS určuje úvodní environmentální přezkoumání. Mapuje nedostatky v řízení životního prostředí porovnáváním požadavků Normy a Nařízení se skutečností. Součástí úvodního environmentálního přezkoumání by měl být odhad nároků na zdroje pro zavedení EMS.

V pojetí Nařízení je přezkoumání prvním povinným krokem, který musí podnik učinit před stanovením svých environmentálních cílů a vytvořením EMS. Norma neukládá přezkoumání jako povinnost, nechává na podniku samém, jak potřebné informace shromáždí.

V úvahu je brán úplný rozsah provozních podmínek. Jsou identifikovány emise do ovzduší; emise do vod; produkované odpady; znečištění horninového prostředí; využívání vod, paliv, energie a  přírodních zdrojů; zatěžování tepelnou energií, hlukem, zápachem, prachem, vibracemi a zářením; vlivy na specifické části životního prostředí.

Proces a výsledky úvodního environmentálního přezkoumání jsou zaznamenány a jsou podkladem pro určení priorit environmentální politiky, cílů a cílových hodnot a základem pro rozvoj EMS.

Zpracování environmentální politiky je vyžadováno jak při zavádění EMS podle Normy ISO 14001, tak podle Programu EMAS.

Environmentální politika podniku je písemné prohlášení podniku o tom, jaké jsou zásady jeho environmentálního chování a z něho plynoucí všeobecné záměry. V souvislosti s celkovou podnikatelskou strategií vytváří rámec pro jeho činnost a další rozpracování do podoby environmentálních cílů a cílových hodnot. Musí být slučitelná s jinými organizačními politikami, např. jakosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce atd.

Politika musí být iniciována, vypracována a aktivně podporována vrcholovým vedením. Závazky politiky podepsané ředitelem musí být srozumitelné a podnětné pro ostatní pracovníky. Proto se politika musí předložit a vysvětlit všem zaměstnancům.

Za jeden z klíčových prvků systému environmentálního řízení podle EMAS můžeme považovat otevřenost a vstřícnost organizace vůči svému okolí. Obecně řečeno EMAS klade důraz na vnější komunikaci. Nejvýznamnějším prostředkem této komunikace je každoročně vydávané a minimálně jednou za tři roky ověřované environmentální prohlášení.

Environmentální prohlášení musí být připraveno na základě úvodního environmentálního přezkoumání po provedení všech jednotlivých auditů nebo auditních cyklů pro každou podnikatelskou jednotku, která se zúčastní programu.

Účelem prohlášení o stavu životního prostředí je poskytnout veřejnosti a dalším zúčastněným stranám informace o dopadu na životní prostředí a vlivu činnosti organizace na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu na životní prostředí.

Zdroje:

SUCHAROVÁ, D., ŠENAROVÁ, M., ŠMEJKAL, V. České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. 77 s. ISBN 80-7212-183-9

VEBER, J. Management kvality a environmentu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 157 s. ISBN 80-245-0289-5

KUBÍNOVÁ, Z., ŠANTORA, Z. Systém environmentálního managementu a auditu (EMAS) v malých a středních podnicích. [HTML dokument]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1998 [cit 2003-09-28]. Dostupný z: <http://www.ceu.cz/emas>.

Ministerstvo životního prostředí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. [HTML dokument]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1999 [cit 2003-09-28]. Dostupný z:  <http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/659779fd08e86073c12567c3002a0085?OpenDocument>.

České ekologické manažerské centrum [online]. 2003, poslední revize 11. 1. 2004 [cit. 2004-01-18]. Dostupné z: <http://www.cemc.cz/remcz/rem.html#1>.

Agentura EMAS [online]. 2003, poslední revize 20.11.2003 [cit. 2003-11-20]. Dostupné z: http://www.ceu.cz/EMAS/.

Další informace o EMS jsou dostupné na těchto www stránkách:

Agentura EMAS

www.ceu.cz/emas

Český ekologický ústav

www.ceu.cz

České ekologické manažerské centrum

www.cemc.cz

České centrum čistší produkce

www.cpc.cz

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz

Elektronická environmentální knihovna MŽP

www.env.cebin.cz

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

www.czp.cuni.cz 

Systém ochrany životního prostředí V PODNIKU GM, spol. s r. o.

Ing. Radka Křivánková

Společnost GM, spol. s r. o. Vyškov byla založena v říjnu roku 1991. Navázala tak na více než čtyřicetiletou tradici zpracování plastů ve Vyškově. Patří k významným výrobcům plastových výrobků a nástrojů pro lisování a vstřikování plastů. Současný výrobní program zahrnuje výrobu spotřebního zboží z plastů, výrobu technických dílů z plastů, výrobu forem a nástrojů.

Společnost provozuje činnost ve dvou provozech - na Smetanově nábřeží a na ulici Brněnská, do kterého jsou postupně soustředěny výrobní kapacity.

Ve společnosti je zaměstnáno 128 pracovníků.

Vrcholové vedení GM, spol. s r. o. usiluje o dlouhodobě rentabilní, konkurenceschopné, bezpečné a k životnímu prostředí odpovědné podnikání v oblasti zpracování plastů a výroby forem.

Hlavním cílem činnosti firmy je zajištění požadavků zákazníků odpovědným a spolehlivým přístupem všech pracovníků - „být partnerem pro vás“.

Základním strategickým záměrem firmy je orientace na zákazníka, tzn. podřízení všech činností souvisejících s jakostí stanovenému cíli – spokojenému zákazníkovi. Systém řízení jakosti je popsán v příručce systému jakosti a je prováděn v souladu s požadavky norem řady ČSN ISO 9000. Certifikace obou systémů proběhla v listopadu 2003.

Technologie zpracování plastů či technologie obrábění kovů nepředstavují pro životní prostředí takové zátěže nebo rizika jako jiné obory. Společnost GM, spol. s r. o.  si přesto uvědomuje vysokou míru odpovědnosti za ochranu životního prostředí před veškerými dopady svých činností, výrobků a služeb na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel města Vyškova. Proto se rozhodla vybudovat systém ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat veškeré negativní dopady a současně demonstrovat odpovědný přístup vedení společnosti k jeho ochraně.

Systém ochrany životního prostředí v podniku GM, spol. s r. o.  je založen na dobrovolném respektování všech zásad odpovědného podnikání a řízení ochrany životního prostředí, v souladu se zásadami uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 – EMAS a standardu ISO 14001. Certifikace proběhla v září 2002.

Vlastní systém ochrany životního prostředí byl vybudován na základě poznatků z úvodního environmentálního přezkoumání, identifikaci všech činností, výrobků a služeb s ohledem na veškeré právní a jiné požadavky, vztahující se na všechny činnosti a výrobky společnosti.

Zásady environmentálního řízení jsou shrnuty do znění environmentální politiky společnosti GM, spol. s r. o., se kterou jsou seznámeni a se kterou se plně ztotožňují všichni zaměstnanci podniku. Environmentální politika společnosti je také předkládána všem nadřízeným a kontrolním orgánům, obchodním partnerům, zainteresovaným stranám i veřejnosti.

Zásady environmentální politiky společnosti GM, spol. s r. o.:

q      Uplatňovat systém environmentálního řízení – EMAS pro ochranu životního prostředí

q      Dodržovat platnou legislativu

q      Snižovat negativní vlivy činností firmy na životní prostředí

q      Hodnocení vlivů na životní prostředí

q      Neustálé zlepšování

q      Otevřený přístup k řešení otázek pro životní prostředí

Systém ochrany životního prostředí je založen na identifikaci nejvýznamnějších environmentálních aspektů, stanovení environmentálních cílů včetně úkolů a jmenovité odpovědnosti k jejich zlepšení.

Kontrolními postupy systému je opakované provádění interních auditů činností, aspektů a jejich dopadů a nestálé zdokonalování systému přijímáním preventivních opatření.

Zvýšená pozornost vrcholového vedení zaměřená na odpovědnost, ohleduplné chování a výměnu informací v oblasti ochrany životního prostředí vede zaměstnance společnosti k trvalému zlepšování jejich vztahu k životnímu prostředí. Všichni zaměstnanci společnosti jsou opakovaně školeni ze zásad ochrany životního prostředí.

Systém ochrany životního prostředí V PODNIKU GM, spol. s r. o.

- je založen na dobrovolném respektování všech zásad odpovědného podnikání a řízení v podniku, v souladu se zásadami uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 - EMAS a standardu ISO 14001.

Vlastní systém ochrany životního prostředí byl vybudován na základě poznatků z úvodního environmentálního přezkoumání, identifikaci všech činností, výrobků a služeb s ohledem na veškeré právní a jiné požadavky, vztahující se na všechny činnosti a výrobky společnosti.

Zásady environmentálního řízení společnosti jsou shrnuty do znění environmentální politiky, se kterou jsou seznámeni a se kterou se plně ztotožňují všichni zaměstnanci podniku.

Za účelem lepší komunikace a výměny informací je environmentální politika sdělována všem nadřízeným a kontrolním orgánům, obchodním partnerům, zainteresovaným stranám i veřejnosti.

Systém ochrany životního prostředí je založen na identifikaci nejvýznamnějších environmentálních aspektů, stanovení environmentálních cílů včetně úkolů a jmenovité odpovědnosti k jejich zlepšení.

Kontrolními postupy systému je opakované provádění interních auditů činností, aspektů a jejich dopadů a nestálé zdokonalování systému přijímáním preventivních opatření.

Systém environmentálního řízení společnosti je zpracován do nejvyšší formy řídícího dokumentu - Příručky systému environmentálního managementu, která je dále rozpracována organizačními směrnicemi EMS.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou opakovaně školeni ze zásad ochrany životního prostředí. Pracovníci ve funkcích s přímou vazbou na ochranu životního prostředí a interní environmentální auditoři jsou speciálně a cíleně připravováni, včetně praktického výcviku na zvládnutí možných krizových situací.

Zvýšená pozornost vrcholového vedení zaměřená na odpovědnost, ohleduplné chování a výměnu informací v oblasti ochrany životního prostředí vede zaměstnance společnosti k trvalému zlepšování jejich vztahu k životnímu prostředí

Environmentální politika společnosti GM, spol. s r. o.

Environmentální politika společnosti GM, spol. s r. o. vychází ze strategie řízení společnosti. Vrcholové vedení GM, spol. s r. o. si je vědomo svého podílu odpovědnosti za stav a vývoj životního prostředí, které ovlivňuje svými podnikatelskými aktivitami. Proto stanovuje tuto firemní enviromentální politiku a zavazuje se prosazovat uplatňování následujících zásad:

1) Uplatňovat systém environmentálního řízení - EMAS pro ochranu životního prostředí

·   vytvářet podmínky pro naplňování a udržování politiky systému environmentálního řízení

·   trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje firmy

·   pravidelně revidovat a přezkoumávat environmentální politiku z hlediska plnění stanovených environmentálních cílů a cílových hodnot, koordinovat ji s dalšími aspekty firemní politiky

·   požadovat odpovědný přístup k ochraně životního prostředí též u svých obchodních partnerů

2) Dodržovat platnou legislativu

·   dodržovat soulad všech činností firmy s požadavky platné legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení a pod.) a jiných závazných nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí; tento soulad trvale udržovat, sledovat a ověřovat

3) Snižovat negativní vlivy činností firmy na životní prostředí

·   směřovat aktivity firmy k trvalému snižování zátěže životního prostředí a rizik

·   snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby modernizací a maximálním využíváním výrobního zařízení, omezováním vzniku odpadů a jejich využitím a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů

·   zajistit v místech sběru a manipulace s odpady bezpečné nakládání zabraňující znečišťování prostředí

4) Hodnocení vlivů na životní prostředí

·   hodnotit vlivy firmy na životní prostředí u plánovaných akcí, nových projektů, změn technologií, oprav, zavádění nových výrobků nebo jejich součástí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci

·   zapracovat environmentální hlediska do nově vyvíjených výrobků tak, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí při výrobě, přepravě, skladování, expedici a i při jejich užívání a zneškodňování

5) Neustálé zlepšování

·   zajistit neustálé zlepšování systému enviromentálního řízení a integrovat ochranu životního prostředí do všech činností firmy

·   preferovat prevenci znečišťování před dodatečnými opatřeními

·   orientovat základní strategii firmy na inovační postupy, které vedou k minimalizaci energetických a materiálových vstupů, omezení vzniku odpadů, ke zvyšování užitné hodnoty jejích výrobků a služeb

·   uplatnit nejlepší dostupné postupy a technologie všude tam, kde je to vhodné a z hlediska vynaložených nákladů efektivní

·   prosazovat enviromentální přístup u všech svých zaměstnanců, trvale zapracovávat do plánu vzdělávání oblast ochrany životního prostředí

6) Otevřený přístup k řešení otázek životního prostředí

·   uplatnit otevřený přístup ke stranám zainteresovaným na ochraně životního prostředí, zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti

·   posilovat povědomí odpovědnosti za životní prostředí jak u vlastních zaměstnanců, tak i u obchodních partnerů

· zveřejňovat 1x ročně prohlášení o stavu životního prostředí a vlivů činností firmy na životní prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí