Úterý, 6. prosince 2022

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni.

1. května 2009
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

Ministerstvo životního prostředí
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze

Vás srdečně zvou na

mezinárodní konferenci

pořádanou v rámci českého předsednictví v Radě EU

"Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

která se koná v Brně ve dnech 25. - 27. 5. 2009

v prostorách Výstaviště

jako doprovodná konference Veletrhu WATENVI,

tj. společného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA

Cíl konference:

Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

Předběžný program mezinárodní konference:

25. 5. 2009

Prezence účastníků: 12.30 - 13.00 hod.

1. Úvodní vystoupení - zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy ekonomie a managamentu v Praze

2. Integrace politik - cesta k efektivnosti státní regulace - prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. - doc. Ing. Jaroslav Knápek - Jiří Louda - Ing. Michaela Valentová (Vysoká škola ekonomická v Praze)

3. Koncept metodiky ex-post hodnocení politiky životního prostředí - Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., Ing. Jaroslav Kreuz, Doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

4. Administrativní náklady environmentální regulace - doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

5. Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky - Mgr. Jitka Bělohradová, Mgr. Bc. Libor Kyncl, Mgr. Marie Poláčková, JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

6. Používání nástrojů procesu IPPC pro zavádění BAT/BEP pro POPs - Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Slovenská agentura životního prostředí, Banská Bystrica)

7. Hodnocení efektivnosti environmentálních investic - Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. D. Vysloužilová, Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

8. Environmentální poplatky - ekonomický stimul podniků k environmentálně šetrnému chování - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), JUDr. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha)

9. Statistika odpadů z pohledu ČR a EU - Ing. Miloslava Veselá, Ing. Lucie Šimonová (Český statistický úřad)

10. Komparace efektivnosti vybraných nástrojů regulace nakládání s obalovými odpady - Ing. Jan Slavík, Bc. Jana Matějovská (Vysoká škola ekonomická v Praze)

11. Problém sociální přijatelnosti vodného a stočného v podmínkách ČR - Ing. Lubomír Petružela, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Lenka Slavíková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

12. Materiálové toky a Česká republika - Ing. Světlana Svitáková (Ministerstvo životního prostředí)

13. Sledování materiálových toků v území - Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Robert Baťa, Ph.D., Ing. Ticiano Costa Jordao (Univerzita Pardubice)

14. Kvantitativní metody a jejich využití při hodnocení efektivnosti výdajů místních rozpočtů do oblasti ochrany ŽP - Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

15. Místní agenda 21 v Cenách MV za kvalitu a inovaci za roky 2005 -2008 - Ing. Jarmila Neshybová (Masarykova univerzita v Brně)

16. Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit - Ing. Eduard Bakoš (Masarykova univerzita v Brně)

17. Vývoj disparit v kvalitě života v okresech Jihomoravského kraje - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

18. Faktory ovlivňující kvalitu v obcích mikroregionu Podluží - Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

19. Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně - Ing. Jana Tesařová (Ekologický institut Veronica)

20. Zkušenosti obcí se sběrem BRKO - Ing. Jitka Vlčková (IREAS Praha, o. p. s. Praha)

21. Matematicko-ekonomické modely s počítačovou podporou jako podpora rozhodování pro environmentální management - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

22. Vybrané vazby mezi mikro a makroúrovní - Ing. Bohumil Beneš

18. 00 hod - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

26. 5. 2009

9.30 hod. - Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy)

19.00 hod. - Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách www.radektomasek.cz) a s občerstvením (v prostorách restaurace Nika)

27. 5. 2009

Prezence účastníků: 8.30 - 9.00 hod.

1. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky - RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí)

2. Státní fond životního prostředí ČR - Národní programy a "GIS" - Ing. Radka Pokorná, Ing.Adam Helebrant (Ministerstvo životního prostředí)

3. Daňové nástroje podpory ekologických investic v zahraničí - doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., (Vysoká škola ekonomická v Praze)

4. Ekonomické nástroje pro ekologicky šetrnou dopravu v České republice - Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí)

5. Klimaticko-energetický balíček - dopady revize EU ETS na český průmysl - Ing. Ondřej Boreš (Ministerstvo životního prostředí)

6. Využití obchodování s emisemi v chemickém průmyslu - Bc. Jaroslav Suchý (Chemoprojekt, a.s.)

7. Revize EMAS - Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí)

8. Revize evropského systému ekoznačení - Mgr. Daniel Hájek (Ministerstvo životního prostředí)

9. Environmentální prohlášení o výrobku - EPD - Ing. Květoslava Remtová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

10. Povědomí spotřebitelů o environmentálních značkách typu I - RNDr. Miroslav Rusko, Ing. Jana Chovancová (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)

11. Praktické zkušenosti s uplatňováním Národního akčního plánu pro zelené veřejné zakázky v Slovenské republice na roky 2007 - 2010 - Ing. Soňa Záhoranová (Ministerstvo životního prostředí SR, Bratislava)

12. Kvalita z makro a mikroekonomického pohledu - Doc. Ing. Renata Nováková, Ph.D. (Ústav průmyslového inženýrství, managementu a kvality, Trnava)

13. Mají se podniky řídit optikou trvale udržitelného rozvoje? - Ing. Jakub Stránský (Vysoká škola ekonomická v Praze)

14. EnviWeb.cz - národní portál v oblasti životního prostředí - RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (EnviWeb s.r.o)

15. Využití simulace při hodnocení trvalé udržitelnosti projektů - Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)

16. Aplikace informací podle segmentů týkajících se podnikatelských společností v České republice - Ing. Bohuslava Knapová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

17. Průzkum environmentálních služeb v ČR - ukončení projektu - Ing. Jiří Študent (České ekologické manažerské centrum Praha)

18. Zavádění bioplynových stanic v zemědělských podnicích z pohledu trvale udržitelného rozvoje - Ing. Jitka Šišková (Česká zemědělská univerzita v Praze)

19. Ekonomické aspekty snižování obsahu olova ve zbytkových materiálech při výrobě mědi - Vasile Hotea, Irina Smical, Elena Pop, Gh. Iepure, Juhasz Jozsef (North University of Baia Mare, Romania)

20. Automatický monitoring kvality ovzduší v Baia Mare - Ana-Irina Smical (Environmental Protection Agency of Maramures County), Vasile Hotea, Elena Pop, Juhasz Jozsef (North University of Baia Mare, Romania), Dan Constantinescu (Politechnica University of Bucharest)

21. Systém monitoringu při zpracování olova v Baia Mare - Juhasz Jozsef. Vasile Hotea, Elena Pop, (North University of Baia Mare, Romania), Ana-Irina Smical (Environmental Protection Agency of Maramures County)

22. Ochrana investora a spolehlivost údajů v účetních dokladech: systém v Evropské unii - Suntaree Patpanichchot (The National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand)

23. Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku - Prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

24. K některým otázkám propojení ekologické logistiky a podnikové strategie - Mgr. Zuzana Marečková (Ekonomická univerzita v Bratislavě)

25. Význam reverzní logistiky a její postavení v praxi - Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

26. Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj - doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

27. Environmentální reporting - Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

28. Dobrovolný reporting v České republice a indikátory udržitelného rozvoje - Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.(Masarykova univerzita v Brně)

29. Případová studie dobrovolného reportingu v malých a středních podnicích -Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. František Piliar (ECO-management, spol. s r. o.)

30. Environmentální indikátory dopravní organizace - Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Institut dopravy)

31. Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj - doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského, Praha)

32. Nákladové účetnictví materiálových toků a příprava nové normy ISO - Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)

33. Material Flow Cost Accounting - informační podpora řízení výroby - Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze)

34. Překážky pro efektivní environmentální účetnictví na mikroúrovni a jejich překonání - zkušenosti z projektu EMPRESS - Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. (EMPRESS)

35. Kultura vztahů se zaměstnanci jako významnými stakeholdery v podniku chemického průmyslu - Ing. Marie Bednaříková, CSc. (Univerzita Pardubice)

Závěrečná diskuse a shrnutí

Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno

Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.

Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 790,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a
980,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.

Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.

Vložné: Seminář je organizován bez vložného.

Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení Ekologických veletrhů Brno, tj. společného 14. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 14. mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA, organizovaných společně Brněnskými veletrhy a Sdružením ochrany vod a kanalizací - SOVAK.

Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do 7. 5. 2009 na adrese:

Ministerstvo životního prostředí

odbor ekonomických nástrojů

Vršovická 65, 110 10 Praha 10

tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)

fax: 267126552

e-mail: alena.krejcova@mzp.cz

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů