Pátek, 2. prosince 2022

Pozvánka na kurz Právní povinnosti podniků v ŽP

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Je vhodný především pro pracovníky podniků, kteří zajišťují plánování či budou zavádět systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku.
27. května 2009
Pozvánka na kurz Právní povinnosti podniků v ŽP

Vážení přátelé,

Jednou ze samozřejmých, byť nikoli triviálních, povinností podniků je plnění právních povinností, kterým podnik podléhá. Platí to samozřejmě i pro oblast životního prostředí.
Organizace, které chtějí zavádět, či již využívají systém řízení vztahu k životnímu prostředí (systém EMS) mají za povinnost správně a úplně identifikovat ty právní požadavky v oblasti životního prostředí, které se jich týkají. U těchto požadavků pak mají zajistit jejich dodržování v praktické činnosti podniku,  a mají pravidelně kontrolovat shodu plnění s jejich požadavky.
Identifikace jednotlivých právních povinností v oblasti životního prostředí je ztížena řadou dílčích novel a různými interpretacemi znění prvních předpisů. Zlepšit orientaci v právních předpisech týkajících se životního prostředí a ve struktuře povinností z nich vyplývajících má napomoci tento kurz. Kurz se bude zabývat i problematikou tvorby a aktualizace registru právních požadavků v systémech EMS.
Kurz poskytne základní informace o právních povinnostech odvozených z environmentálního práva České republiky i Evropského společenství, uplatnitelných v podnikové praxi. Je koncipován jako základní odborný výcvik pracovníků zajišťujících plánování nebo řídících systém EMS. Může být také využit jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systému EMS.

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice právních povinností podniků v ŽP  obdrží účastníci v průběhu kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, konzultant v ŽP, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na ŽP

PROGRAM KURZU

18. – 19. června 2009 (čtvrtek - pátek) – Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.30   Přednášky a diskuse
13.30 - 16.30   Přednášky a diskuse
Přestávky budou určovány operativně

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Je vhodný především pro pracovníky podniků, kteří zajišťují plánování či budou zavádět systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku. Lze ho využít i pro doplňující odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků normy ISO 19011 a nařízení ES 761/2001.

Obsah kurzu:

• Základní přístup právní úpravy péče o životní prostředí v ČR a EU, horizontální požadavky – hodnocení vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a registry znečištění, právo na informace;
• problematika nakládání s odpady a obaly, programy odpadového hospodářství podniku;
• ochrana ovzduší – zdroje znečištění, klasifikace, evidence, měření, administrativní a jiné povinnosti;
• problematika nakládání s vodami; vodní zákon, zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích;
• nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, základní povinnosti a vazba na jiné právní požadavky (dohoda ADR, zákon o veřejném zdraví); REACH, GHS
• střety s ochranou přírody a biodiverzity, Natura 2000;
• právní úprava a požadavky v hospodaření s energiemi;
• různé – správní řád a správní řízení, soudní řád správní.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla  nejpozději do 15. června 2009.

Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ........... 4.850,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy  ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 36 nebo 8 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Mediální partner propagace: www.enviweb.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů