Neděle, 27. listopadu 2022

Pozvánka na kurz Interní auditor EMS

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001.
29. červenece 2009
Pozvánka na kurz Interní auditor EMS

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen¬í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál¬ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede¬ného funkčního systému EMS je i provádění interních environ¬mentálních auditů.
Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen¬tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podni¬ku a jeho vývoj v čase.
Provádění interních environmentálních auditů je meto¬dicky usměrňováno řadou norem – především normou ISO 14 001, nařízením 761/2001 ES (EMAS) a nově i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka – auditora na prověřova¬ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků.
Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál¬ních auditů ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení ja¬kosti (ISO 9001).

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice environmen¬tálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM KURZU

27. – 28. srpna 2009 (čtvrtek - pátek) – Praha 6

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.30   Přednášky a cvičení
13.30 - 16.30   Přednášky a cvičení
Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zajišťovat systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v  podniku.
Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku a jeho kontrolou – interním auditem celého systé¬mu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

• metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku a požadavky dle ISO 14 001:2004, 14 004, nařízení ES 761/2001;
• základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001;
• obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS);
• metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 761/2001), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS;
• praktické provádění environmentálních auditů, plánová¬ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod¬nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ............... 4.850,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 8 nebo 36 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo¬váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis¬tit rezervaci  hotelového ubytování.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů