Neděle, 24. září 2023

Zelené aktivity bank v ČR

Několika bankám a pojišťovnám jsme položili dotazy týkající se ekologie ve finančním sektoru a problematiky společenské odpovědnosti, změn a záměrů v této oblasti. Odpovědi ukazují, že finanční instituce již ekologické záležitosti a projekty berou velmi vážně.

Zelené aktivity bank v ČR

1. Mnohé banky ve světě stavějí ekologické či nízkoenergetické budovy nebo se intenzivně zabývají "ekologizací" provozu existujících prostor. Jaké záměry v této oblasti uskutečnila nebo plánuje vaše banka/pojišťovna?

2. Změny ve světě jsou v posledních pěti letech patrné i v oblasti financování ekologických projektů - od preferenčních sazeb přes zamítání projektů s negativními dopady na životní prostředí až po vlastní investice do ekologických projektů. Jak je na tom v této oblasti vaše banka/pojišťovna/skupina?

3. Proniká ekologické myšlení i do jiných oblastí práce banky, jako jsou vztahy se zaměstnanci, klienty, dodavateli, reklama, charita, korporátní společenská odpovědnost?

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, PAVEL ZÚBEK, ODBOR KOMUNIKACE

1. ČNB se chová k životnímu prostředí maximálně ekologicky. Při výstavbě poboček i rekonstrukci centrály byly použity moderní komponenty v kombinaci s moderním řídícím systémem. Jedním z cílů stavebních projektů ČNB bylo hospodárné nakládání s energiemi. V roce 2003 prošly objekty ČNB energetickými audity s příznivým výsledkem. Od té doby ČNB implementovala ekvitermní regulaci či rekuperaci tepla z odváděného vzduchu.

ČNB třídí odpady, omezuje tisk a oběh tištěných interních dokumentů ve prospěch elektronických a podobně. Plánujeme například projekt zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu větracích a klimatizačních zařízení. Výhledově budeme používat světelné LED zdroje s nízkým příkonem (pod 2 W) a více než desetiletou životností.

3. ČNB se chová v souladu s usnesením vlády č. 720/2000, které se zabývá podporou a rozvojem prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Preferujeme přímý nákup těchto výrobků pro opravy exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení a podobně. Ekologicky přistupujeme i k likvidaci opotřebené spotřební elektroniky. ČNB je veřejným zadavatelem a vztahuje se na ni zákon o veřejných zakázkách. Základním hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele je proto většinou nejnižší nabídková cena. Pouze v některých případech hrají určitou roli i tzv. dílčí hodnotící kritéria včetně ekologických.

ČSOB, TOMÁŠ HEJDA, TISKOVÉ ODDĚLENÍ

1. Hlavním ekologickým počinem ČSOB je bezpochyby její nové ústředí. Centrála v Radlicích se jako jediná budova ve střední Evropě může pyšnit zlatou certifikací LEED. Tento certifikát je benchmarkem pro design, stavbu a provoz vysoce výkonných "zelených" budov. Budova co nejšetrněji využívá přírodní zdroje a preferuje zdroje přirozené a obnovitelné. Při samotné stavbě budovy byly minimálně využívány energeticky a ekologicky náročné nebo nerecyklovatelné materiály a technologie. Budova má vlastní řízení používání dešťové vody a inteligentní systém ovládání žaluzií podle intenzity světla, polohy slunce a vnější teploty. V létě využívá pasivní prvky, jako jsou pevné stínění, vnější žaluzie a vnější i vnitřní rolety pro snížení vnější tepelné zátěže.

2. ČSOB se v červnu zapojila do projektu Zelená úsporám. Na všech pobočkách mohou retailoví klienti podat žádost o státní dotace. A také získat půjčku jako třeba ČSOB Půjčka na lepší bydlení (se sníženou sazbou 7,7 % na "zelené" úvěry) nebo některou z hypoték. U všech těchto úvěrů s dotací v rámci zmíněného programu je možnost bezplatné mimořádné splátky do výše dotace. ČSOB ekologické projekty podporuje i mimo program Zelená úsporám. Například pro majitele bytových domů máme Program na podporu energetických úspor (úvěr na energii spořící projekt s dotací až 1 % z čerpaného úvěru).

3. ČSOB se chová ekologicky, snaží se minimalizovat své nároky na spotřebu energie a zaměstnance vede ke třídění odpadů. K ekologickému chování motivujeme i klienty a obchodní partnery. Banka kromě toho nefinancuje společnosti, jež nesplňují požadavky na ochranu životního prostředí dané legislativou. Na prosinec až duben chystáme komunikační kampaň pro zaměstnance na podporu ekologičtějšího chování zaměstnanců v práci i doma.

KOMERČNÍ BANKA, MONIKA KLUCOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ

V oblasti aktivit trvale udržitelného rozvoje jsme velmi aktivní. Jsme si vědomi vlivu naší činnosti na okolí, ve kterém působíme, a považujeme za důležité chovat se vůči němu zodpovědně. Přijímáme proto adekvátní opatření, jenž mají za cíl na jedné straně eliminovat negativní vliv na prostředí - a na straně druhé přispět k jeho ochraně a zlepšení.

Žadatelům o dotace v programu Zelená úsporám nabízíme řadu nově zavedených speciálních účelových EKO úvěrů: Všechny EKO úvěry poskytujeme za zvýhodněných úrokových podmínek a bez poplatku za zpracování úvěru.

Obnovitelné zdroje energie a KB: Využití obnovitelných zdrojů energie nepřímo podporujeme financováním kvalitních projektů již od roku 1990. Financovány byly jak větrné elektrárny, bioplynové stanice, solární elektrárny, tak vodní elektrárny.

Zelená energie pro ochranu přírody: Již loni v dubnu jsme se jako první z bank v ČR připojili k projektu Skupiny ČEZ pod názvem Zelená energie. Přispíváme desetihaléřem za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. Skupina ČEZ přidává stejnou částku ze svého. Celková částka pak slouží k podpoře prospěšných ekologických projektů z oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů. Odebíráme 3200 MWh tzv. Zelené energie.

Zapojení zaměstnanců: Zaměstnanci jsou informováni o významu šetrného chování především v oblasti spotřeby papíru a energie. Každý zaměstnanec má možnost zapojit se do aktivit směřujících k ochraně životního prostředí.

Přímé bankovnictví: Přímé bankovnictví představuje jednu z možností, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Veškeré příkazy jsou vyřizovány elektronicky, bez papírového zadání, a podepsány elektronickým podpisem. Klienti si mohou jeho prostřednictvím vyřídit spotřebitelský úvěr či zpracovat žádost o kreditní kartu online bez jediného papírového dokumentu.

Měříme a monitorujeme: Pravidelně monitorujeme soubor environmentálních, sociálních a ekonomických ukazatelů, jež poskytují obraz o vlivu společnosti na okolí. Jedním z ukazatelů, který v KB sledujeme, je rozsah emisí CO2 vzniklých v důsledku naší činnosti.

Ethical Sourcing Policy: V duchu společného závazku Société Générale k ochraně životního prostředí a k respektování zásad trvale udržitelného rozvoje jsme rozšířili dialog s našimi dodavateli. Nad rámec standardních odběratelsko-dodavatelských vztahů sdílíme a monitorujeme osvědčené postupy s ohledem na životní prostředí, sociální a lidská práva; vyhodnocujeme dodržování těchto postupů a zásad podle platné metodiky SG a spolupracujeme na zkvalitňování těchto postupů a zásad u našich dodavatelů.

LBBW BANK CZ, MARTINA LAMBERT, ŘEDITELKA MARKETINGU A KOMUNIKACE

1. Patří sem recyklace a třídění odpadu zaměstnanci, recyklace tonerů, ekologická likvidace zářivek a energetického materiálu, optimalizace využití elektrické energie, vytápění a zejména chlazení pracovních prostor. Již při rekonstrukci budovy banky na Václavském náměstí v letech 1996-1997 bylo myšleno na ekologii. Speciální software reguluje elektrickou energii, topení a chlazení prostor. Využíváme různé časové programy (v 18.00 ve všední den během celého víkendu se automaticky všude zhasne), kanceláře mají speciální dvojitá vakuovaná skla opatřená UV fólií, zabraňující tepelným ztrátám. Banka preferuje elektronické dokumenty před tištěnými.

2. Skupina LBBW se v Německu i ČR výrazně angažuje v oblasti financování ekologicky zaměřených projektů. Patří sem financování zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů - solární či fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice a další. V oblasti financování výstavby větrných elektráren patří LBBW v Německu k institucím, které poskytly nejvíce financování těchto projektů.

LBBW Bank CZ je zapojena do programu Zelená úsporám. Kromě pomoci s administrativou a poradenstvím banka nabízí i zvýhodněný hypoteční úvěr. Investujícím klientům nabízíme program SRI - sociálně odpovědného investování strukturovaného podle představ klienta. Při žádosti o úvěr banka posuzuje firmu i z tohoto hlediska. Úvěr nedostane ten firemní klient, který má nebo měl v minulosti například problém s dodržením pravidel ochrany životního prostředí a situaci neřeší odpovídajícím způsobem.

3. LBBW Bank vydává nemalé prostředky na charitativní projekty, podporuje vzdělávání a ochranu zdraví, ale i vyváženost pracovního a osobního života.

ČESKÁ SPOŘITELNA, PAVLA LANGOVÁ, TISKOVÉ CENTRUM

1. Udržitelnost životního prostředí (ŽP) je jedním ze základních pilířů naší strategie společenské odpovědnosti. Naši roli zde vnímáme vůči všem zájmovým skupinám - klientům (podpora produktů šetrných k prostředí), zaměstnancům (úspory energie, recyklace, třídění odpadů, charita), akcionářům i vůči celé společnosti (podpora projektů na obnovu ŽP).

V červnu 2008 jsme současně s Chartou odpovědného podnikání podepsali s Evropskou skupinou spořitelen také Prohlášení pro zelenější spořitelní a retailový bankovní sektor. Jedná se o rozvoj produktů přátelských vůči životnímu prostředí, ekologicky zodpovědné investiční strategie, ekologicky zaměřená kritéria pro financování projektů, finanční podporu programu alternativních energií a ekologicky orientovaných inovací.

2. ČS si jako jednu z priorit stanovila financování obnovitelných zdrojů energií, k čemuž byl vytvořen Energy Team. Zaměřujeme se zejména na financování projektů solárních elektráren, větrných parků, bioplynových stanic a spalování biomasy.

Jako první banka na českém trhu jsme představili produkt @FAKTURA 24, který umožňuje zasílání elektronických faktur mezi firmami. Byli jsme první bankou, která začala přijímat žádosti o dotace z programu Zelená úsporám SFŽP.

3. ČS podporuje už třetí rok Dny pro charitu. Každý zaměstnanec může dva dny v roce v pracovní době a za běžný plat pracovat pro obecně prospěšné organizace včetně ekologických (výsadba stromků, čištění lesa). Loni se těchto dnů zúčastnilo 927 dobrovolníků. V oblasti ochrany životního prostředí spolupracujeme s několika nadacemi a ČSOP.

GE MONEY BANK, MARKÉTA DVOŘÁČKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ

1. Při otevírání nových poboček je jedním z důležitých hledisek i ekologický aspekt jejich provozu.

2. V oblasti financování ekologických projektů je GE Money Bank aktivní již několik let. Důraz klademe na financování obnovitelných zdrojů, především projektů s využitím bioplynu a biomasy, kde vidíme největší potenciál. Jsme členy Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM a aktivně se účastníme konferencí v tomto oboru. Soustředíme se i na oblast vodních a fotovoltaických elektráren a projekty šetřící energii (ESAP). Služba ESAP usnadňuje firmám přístup k poradenství, dotacím i financování. V rámci ESAP jsme již pomáhali s projekty zaměřenými na využití odpadního tepla (tzv. rekuperace), tepelnou izolaci budov či změnu zdroje energie.

V GE Money Bank jsou také aplikována globální GE pravidla sledování environmentálních rizik, nedovolující financovat projekty s negativním dopadem na životní prostředí.

3. Skupina GE je celosvětově známá svojí aktivitou v oblasti zlepšování životního prostředí, mimo jiné jako výrobce kogeneračních jednotek, větrných turbin či solárních panelů a také jako investor podílející se na velkých mezinárodních projektech. GE založila iniciativu Ecomagination. Zaměstnanci třídí odpad, naši dobrovolníci jezdí pomáhat po přírodních pohromách nebo uklízejí CHKO.

RAIFFEISENBANK, JAKUB PUCHALSKÝ, ŘEDITEL KOMUNIKACE

1. V oblasti "provozní ekologizace" usiluje Raiffeisenbank o dodržování dnes již běžného ekologického standardu - na centrále i pobočkách důsledně recyklujeme odpady, klademe důraz na nízkou spotřebu i emise firemních automobilů, v maximální míře využíváme elektronický oběh dokumentů, oboustranný tisk, letos se klade ještě větší důraz na šetření elektrické energie.

2. Z produktové nabídky mohu z poslední doby zmínit "zelené" úvěry (hypotéky a spotřebitelské úvěry), které mají zvýhodněné podmínky pro žadatele o dotace z programu Zelená úsporám. Klienti mimo jiné získají možnost předčasného splacení úvěru či garanci úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů.

V oblasti investiční podpory ekologických projektů je jednou z priorit banky i celé skupiny Raiffeisen v ČR podpora fotovoltaických elektráren, o něž je velký zájem. Celkový objem již poskytnuté investiční podpory se pohybuje v řádu miliard korun a banka se chce této oblasti věnovat i nadále.

HYPOTEČNÍ BANKA, PAVLA HÁVOVÁ, MANAŽERKA PR

1. Hypoteční banka třídí odpad, odevzdáváme prázdné tonery na ekologickou likvidaci. Do každé objednávky na práce píšeme požadavky na ekologickou likvidaci zbytků.

2. Nabízíme klientům Zelenou hypotéku. Ta zaručuje zvýhodněné podmínky pro žadatele o financování bydlení, kterými jsou bezplatná mimořádná splátka do výše dotace nebo bezplatné nedočerpání úvěru až do výše dotace z programu Zelená úsporám.

3. Odpovědnost za životní prostředí vnímáme jako prioritu. Snažíme se minimalizovat své nároky na spotřebu energie a zaměstnance vedeme ke třídění odpadů. Pokračujeme v charitativní pomoci SOS dětským vesničkám.

UNICREDIT BANK, TOMÁŠ PAVLÍK, TISKOVÝ MLUVČÍ

UniCredit Bank začala jako první na českém trhu již v listopadu 2007 nabízet netradiční produkt, kreditní kartu VISA Classic s Charitou, jejímž užíváním klienti přispívají na jimi vybranou nadaci včetně ekologicky zaměřených. Při aktivaci této kreditní karty věnuje UniCredit Bank vybrané nadaci jednorázovou částku ve výši 100 Kč. Navíc při každé karetní transakci přispěje banka nadaci částkou 1 Kč.

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA, EVA MALECKÁ, PR MANAŽERKA

1. Před 12 až 13 lety, kdy centrála RSTS vznikala, splňovala tehdejší přísné nároky na energetickou úspornost. Standardem budovy je vytápění a ohřev vody zemním plynem se sledováním emisního zatížení a osvětlení zářivkami s nižší energetickou náročností. Celá budova je vybavena odpadkovými koši pro třídění odpadu. Pro příští rok se připravuje se projekt přechodu z papírových na elektronické dokumenty. Ještě v průběhu října umožníme našim obchodním zástupcům pořizovat smlouvy o stavebním spoření přímo do počítačové aplikace.

2. Všechny typy úvěrů RSTS se mohou stát Zelenými úvěry (se zelenou prémií), pokud splňují určité požadavky nebo směřují k pořízení fotovoltaických systémů, zateplení či pořízení alternativních zdrojů energie. Speciální překlenovací úvěr Helios je určen pro pořízení "domácí" sluneční elektrárny. Zelené úvěry nejsou určeny jen pro menšinové skupiny, které si pořizují nízkoenergetické bydlení, ale nabízíme financování všech řešení, která jsou moderní, kvalitní a šetří energie v domácnostech.

3. V oblasti charity RSTS věnovala v rámci pomoci spoluobčanům postiženým nedávnými letními povodněmi částku v hodnotě 500 tis. Kč na nákup potravin a zboží potřebného k odstranění škod.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, VÁCLAV BÁLEK, TISKOVÝ MLUVČÍ

Ekologické myšlení je České pojišťovně vlastní dlouhodobě a projevuje se jak ve standardním třídění odpadů, tak především v efektivním přístupu při využívání energií a racionálním tisku papírových dokumentů. Pokud jde o ekologické projekty, Česká pojišťovna je například známým pojistitelem větrných a solárních elektráren v ČR.

POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA, VIG, MAREK VÍCH, TISKOVÝ MLUVČÍ

1. Plně si uvědomujeme nutnost ochrany životního prostředí. Základní aktivity byly již učiněny (třídění odpadu, úpravy kompenzačních rozvaděčů, systémů měření a regulace tepla). Některé budovy využívají tepelná čerpadla. Skupina VIG ČR uvažuje o vybudování nové centrály v Praze a jednou z podmínek zde je právě certifikát "zelené budovy". V obchodní oblasti pracujeme na projektech bez papírových dokumentů. V letech 2009-2010 bychom rádi získali certifikát Zelená kancelář.

3. Skupina VIG ČR cítí plnou sociální odpovědnost a k tomu vede i své zaměstnance a dodavatele. Při nakupování je brán ohled na ekologickou šetrnost výrobků či možnost recyklace. V rámci firemního dobrovolnictví pomáhají naši zaměstnanci i v neziskových organizacích, zabývajících se ekologií.

AXA, MAREK ZEMAN, TISKOVÝ MLUVČÍ

1. AXA Group pravidelně sleduje ekologické chování ve všech svých společnostech po světě prostřednictvím průzkumu ekologického chování. AXA ČR byla do tohoto projektu zapojena poprvé loni.

2. Podle mých informací nejsou v rámci AXA Group podobné projekty, ale nevylučuji jejich zařazení do budoucna.

3. Před rokem bylo zavedeno třídění odpadu na pracovišti. V oblasti společenské zodpovědnosti spolupracujeme s nadacemi, mimo jiné v rámci projektů Na zelenou a AXA Pomáháme srdcem (ekologická výchova v Brně).

ZDROJ: BANKOVNICTVÍ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů