Neděle, 14. července 2024

Jak dál ve společenské odpovědnosti

Koncept společenské odpovědnosti (CSR) není v ČR stále dostatečně rozšířen. Příčin je více.

Jak dál ve společenské odpovědnosti

Mezi klíčové faktory zaostávání CSR patří nedostatečný tlak veřejnosti na odpovědné chování podniků a nízká regulační a zejména stimulační role státu.

Již dnes musí jakákoliv organizace, která chce ve svém oboru působit dlouhodobě, analyzovat své dopady na společnost. Zastavit porušování lidských práv, nepřipustit devastaci životního prostředí, zabránit korupci a nepoctivosti však vyžaduje úsilí všech: státu, podniků, organizací veřejného sektoru a v neposlední řadě i občanů a zejména jejich občanských sdružení.

V říjnu 2010 zahájila CSR Europe iniciativu Enterprise 2020, která byla začleněna do Obnovené strategie EU k CSR (2011). Těžištěm je posílení spolupráce mezi podniky v oblasti vyhledávání, šíření a společného sdílení inovačních přístupů a nových praxí tak, aby bylo možné dosáhnout cílů přijaté strategie Europe 2020 a vytvořit model podniku příští generace na základě inteligentního (rozvíjení nových znalostí, dovedností a jejich sdílení), udržitelného (snižování spotřeby zdrojů, vyšší využitelnost obnovitelných zdrojů, nová generace produktů s minimálními dopady na životní prostředí) a inkluzivního (vysoká zaměstnanost a sociální soudržnost) růstu.

Předpokládaná partnerství lépe připraví podniky na řešení aktuálních změn a na tvorbu dlouhodobé obchodní a společenské hodnoty. Partnery mohou být i úřady státní správy a samosprávy, školy, nevládní a neziskové organizace, obchodní partneři i konkurenti.

U nás má CSR Europe dvě národní partnerské organizace - Business Leaders Forum a Byznys pro společnost. Obě sdružují podniky, jejichž krédem není pouze dosahování maximálního zisku. Obě by měly iniciovat společné projekty v návaznosti na šest prioritních témat vyhlášených do roku 2013:

1. Lidská práva v dodavatelském řetězci

2. Zdraví a pohoda

3. Stárnutí a demografické změny

4. Zveřejňování informací o finanční i nefinanční výkonnosti

5. Finanční vzdělávání lidí

6. Inteligentní, udržitelná a inkluzivní společnost

Aby bylo možné opustit ryze ekonomickou strategii v podnikání, musí organizace začít především u identifikace svých dopadů na společnost (na své zaměstnance, partnery, komunitu a životní prostředí), a to ve všech svých procesech.

Není lepší cesta než poznání možných rizik a následná rozhodnutí o opatřeních k jejich zmírnění či eliminaci. Tím bude dosaženo prospěchu nejen pro organizaci, nýbrž i pro všechny její zainteresované strany ("stakeholdery").

Ačkoliv princip "win-win" není zahrnut do principů konceptu společenské odpovědnosti, je vhodné ho zejména v počátku akceptovat. Organizace si tak vytvoří lepší argumentační základnu pro zainteresované strany (zejména pro své zaměstnance) o smyslu dobrovolných aktivit a získá jejich důvěru. Výměna zkušeností v navázaných partnerstvích tomu napomůže.

Bylo by úchvatné, kdybychom mohli za nějakou dobu použít pojem: naše společná odpovědnost!


Alena Plášková
čestná předsedkyně ČSJ, předsedkyně odborné sekce pro společenskou odpovědnost při Radě kvality ČR a pedagožka VŠE v Praze

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů